آنچه که ما ارائه می دهیم

انواع پروفیل های UPVC تولید شده درگروه صنعتی آریا

پروفیل بازشو پنجره 3 حفره

پروفیل بازشو پنجره

پروفیل بیرون بازشو درب

پروفیل بیرون بازشو درب

پروفیل فریم 4 حفره ای (بزرگ )

پروفیل فریم 4 حفره ای (بزرگ )

پروفیل پنل 24 میلی متری

پروفیل پنل 24 میلی متری

پروفیل زهواره شیشه کشویی

پروفیل زهواره شیشه کشویی

پروفیل کاور قوسی

پروفیل کاور قوسی

پروفیل کاور قوسی

پروفیل کاور قوسی

پروفیل فریم 4 حفره ای

پروفیل فریم 4 حفره ای

پروفیل داخل بازشو درب

پروفیل داخل بازشو درب 3 حفره

پروفیل میانی ثابت 4 حفره ای

پروفیل میانی ثابت 4 حفره ای

پروفیل پنل 20 میلی متری

پروفیل پنل 20 میلی متری

پروفیل زهواره شیشه دوجداره 24mm

پروفیل زهوراه شیشه دوجداره 24 میلی متری

پروفیل گوشه 90 درجه

پروفیل گوشه 90 درجه

پروفیل اتصال قاب

پروفیل اتصال قاب

پروفیل فریم 3 حفره ای

پروفیل فریم 3 حفره ای

پروفیل بازشو پنجره 4 حفره

پروفیل بازشو پنجره 4 حفره

پروفیل میانی ثابت 3 حفره ای

پروفیل میانی ثابت

پروفیل ستون متحرک

پروفیل ستون متحرک

پروفیل زهوراه شیشه دوجداره 20mm

پروفیل زهوراه شیشه دوجداره 20 میلی متری

پروفیل زهوراه شیشه تک جداره

پروفیل زهوراه شیشه تک جداره

پروفیل کاور بازسازی

پروفیل کاور بازسازی